Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez CE Design Marcin Obijalski, za pośrednictwem sklepu internetowego Architektura Ogrodowa • Ogrodoneo.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez CE Design Marcin Obijalski usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, transport producenta lub transport własny, za pośrednictwem których Sprzedawca dokonuje Dostawy Towarów.

 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 11. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 12. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 13. Sprzedawca - oznacza CE Design Marcin Obijalski z siedzibą w: 87-330Jabłonowo Pomorskie, ul. Buk Góralski 25, NIP: 8741748724, REGON: 341637727; e-mail: sklep@ogrodoneo.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe (w tym podstrony), pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie Architektura Ogrodowa • Ogrodoneo.pl .

 15. Towar - oznacza produkt, w tym Voucher, przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 17. Voucher – oznacza bon na okaziciela, do którego został przypisany unikalny kod rabatowy uprawniający posiadacza vouchera do zakupu dowolnych Towarów w Sklepie Internetowym Ogrodoneo.pl i obniżający wartość Towarów w koszyku zakupowym o wartość Vouchera. Zasady korzystania z Voucherów określa Regulamin Voucherów. Wystawcą Vouchera jest Sprzedawca.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. Do przeglądania treści i zawartości Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (standardowa przeglądarka internetowa). Ponadto w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 6. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz pisemnie.  Sprzedawca umożliwia także kontakt przez komunikator WhatsUpp przy użyciu numeru telefonu podanego § 1 ust. 13 powyżej. W ramach ww. komunikatora Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Warunkiem utworzenia Konta Klienta jest akceptacja Regulaminu poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 6. Właściciel Konta Klienta jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać z zachowaniem zasad poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż login lub Hasło znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, należy od tym niezwłoczne zawiadomić Sprzedawcę.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgodnie z poniższym:

  1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "do koszyka" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „potwierdzam zakup”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

  2. po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, Klient może również składać zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wysyłając wiadomość na jeden z oficjalnych adresów e-mail Sklepu Internetowego, podanych w zakładce „kontakt” na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Klient może również składać zamówienie telefonicznie, w godzinach działania infolinii sklepu. Numery podane są na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. Vouchery można nabyć wyłącznie w Sklepie Internetowym. Klient dokonujący zakupu Vouchera wskazuje kwotę, na jaką ma być wystawiony Voucher, jednak nie mniejszą niż 100 zł (słownie: sto złotych). Cena Vouchera jest równa wartości Vouchera, którą wskazał Klient. 

 3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub na podany nr telefonu, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze zostały wyrażone w polskich złotych. Podane ceny stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),

  2. płatności online obsługiwane przez Blue Media, Przelewy24 lub PayU, w tym płatności kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po pozytywnej autoryzacji płatności.

  3. gotówką za pobraniem, poprzez płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia). Forma płatności za pobraniem nie obowiązuje dla zamówień na Vouchery,

  4. płatność za obiekty architektury drewnianej odbywa się na zasadzie zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia, płatnej gotówką lub przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy. Pozostała płatność w wysokości 70% wartości zamówienia płatna jest gotówką lub przelewem po realizacji zamówienia.

 1. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę, o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu skutecznego dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 8. W przypadku zamówienia Vouchera, jego realizacja przez Sprzedawcę następuje w terminie 2 dni roboczych od opłacenia przez Klienta zamówienia na Voucher i polega na przesłaniu Klientowi na jego adres e-mail podany w zamówieniu Vouchera w formie .PDF z naniesionym na niego unikalnym kodem rabatowym, albo na żądanie Klienta poprzez przesłanie bezpośrednio na jego e-mail unikalnego kodu rabatowego lub wysyłce listem poleconym wydrukowanego Vouchera z kodem, na adres podany podczas zakupu Vouchera.

§ 7 Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową

Przepisy niniejszego § 7 odnoszą się wyłącznie do Klientów będących Konsumentem oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Wszystkie Towary będące w ofercie Sklepu Internetowego są nowe. Jako Sprzedawca ponosimy odpowiedzialność i zobowiązujemy się dostarczyć Towary zgodnie z Umową sprzedaży.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towarów z Umową sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, jest on uprawniony do żądania jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może:

 • dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub

 • dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany,

jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Sprzedawcę. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 1. Klient udostępnia Towar podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Prosimy spakować reklamowany Towar w taki sposób, aby opakowanie chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu. 

 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany produktu w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 30 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient nabył produkt.

 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 3 powyżej;

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 4-5 powyżej;

 3. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

 4. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty za zakupiony Towar, zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za towar podczas zakupów w Sklepie Internetowym. 

 2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

 3. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy, Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Klienta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

 4. W razie odstąpienia od umowy na skutek reklamacji Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić towar Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana zapłata za zamówienie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie niezgodności Towarów z umową w szczególności na adres e-mail: sklep@ogrodoneo.pl Reklamacje mogą być składane również w inny wybrany przez Klienta sposób, np. poprzez przesłanie reklamacji na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

 6. Aby przyspieszyć i usprawnić proces reklamacji, prosimy o podanie w piśmie reklamacyjnym imienia i nazwiska, numeru zamówienia i/lub numeru faktury, przyczyny zgłoszenia reklamacji (opis niezgodności produktu z umową), daty odbioru Towaru oraz daty stwierdzenia niezgodności, a także zgłaszanego roszczenia. Klient może również skorzystać z formularza reklamacji dostępnego w Zakładce „Zwroty i reklamacje”, jednak nie jest to obowiązkowe. Prosimy o załączenie zgłoszenia reklamacyjnego do przesyłki zwrotnej z reklamowanym Towarem.

 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta drogą mailową lub pisemną na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym przez Klienta.

 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zwróci Klientowi produkt na swój koszt wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Zwrot produktu nastąpi na adres Klienta podany w zamówieniu, chyba że Klient poda inny adres w piśmie reklamacyjnym.

§ 8 Postanowienia szczególne dotyczące Przedsiębiorców  

Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.

 1. Wszystkie Towary będące w ofercie Sklepu Internetowego są nowe.

 2. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata od momentu wydania Towaru. Uprawnienia z tytułu wad produktów w stosunkach między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. W stosunkach między przedsiębiorcami, strony przyjmują, że momentem realizacji zamówienia (wykonania umowy) oraz przejścia na Klienta korzyści i ciężarów związanych z rzeczą, jak i przejścia niebezpieczeństwa przypadkowej utraty rzeczy, jest moment wydania produktów objętych zamówieniem przewoźnikowi wybranemu przez Klienta w ramach zamówienia.

 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i tylko w granicach wysokości wartości zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 5. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 9 Gwarancja

Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Odpowiednia informacja w tym zakresie zostanie podana w opisie danego Towaru na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Przepisy niniejszego § 10 odnoszą się wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem oraz do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu i przesłaniu na adres siedziby Sprzedawcy: CE Design Marcin Obijalski, Buk Góralski 25, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty e-mail na adres sklep@ogrodoneo.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 6. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 10. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy.

 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 11 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 10 powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 12 Rezygnacja z zamówienia na obiekty architektury drewnianej

W przypadku obiektów z drewna produkowanych pod indywidualne zamówienie, Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży na warunkach opisanych poniżej:

 1. Dopóki montaż przedmiotu umowy nie został ukończony, Klient może od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim Klient może odliczyć to, co Sprzedawca oszczędził z powodu niewykonania umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres elektroniczny sklepu: sklep@ogrodoneo.pl, lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy: CE Design Marcin Obijalski, ul. Buk Góralski 25, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

§ 13 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

  1. Newsletter;

  2. Prowadzenie Konta Klienta;

  3. Zamieszczanie opinii.

 1. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

 4. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez ponowne podanie swojego adresu e-mail w polu subskrypcji na Stronie Internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Sklepu Internetowego: sklep@ogrodoneo.pl z wolą rezygnacji z Newsletter’a.

 6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.

 7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 8. Usługa Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących Towarów lub Sprzedawcy. Szczegółowe zasady publikacji opinii Klienta przez Sprzedawcę zawiera § 18 Regulaminu.

 9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 14 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 2. Klient oświadcza, że:

  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §13, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Klient nie jest uprawniony do:

  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §13, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §13, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu.

 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §13, treści które mogłyby w szczególności:

  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §15 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §13, w szczególności w odniesieniu do treści co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 2. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 15 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 16 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 17 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji Konta Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. Usunięcie Konta Klienta nie spowoduje całkowicie usunięcia danych Klienta z systemów Sprzedawcy, jeśli ich zachowanie będzie uzasadnione np. rozpatrzeniem w przyszłości reklamacji produktów zakupionych w Sklepie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 18 Opinie o produktach

 1. W ramach Sklepu mogą być prezentowanie opinie na temat Towarów.

 2. Sprzedający nie umożliwia automatycznego publikowania opinii. Każda opinia Klienta podlega przed jej publikacją uprzedniej weryfikacji przez Sprzedawcę, w szczególności pod kątem tego, czy pochodzi od osoby, która dokonała zakupu w Sklepie. Prezentowane na stronie opinie pochodzą wyłącznie od osób, które zakupiły Towary w Sklepie.

 3. Wyrażenie opinii o Towarach jest dobrowolne. Sprzedawca nie oferuje żadnej gratyfikacji za podzielenie się opinią na temat Towarów, ani nie praktykuje publikacji opinii sponsorowanych czy w oparciu o współpracę barterową.

 4. Prosimy aby przesyłane opinie zawierały w szczególności ocenę zakupionych produktów, w tym jakości ich wykonania, funkcjonalności, a także ocenę w zakresie doświadczenia klienta z jakości obsługą klienta przez Sklep. Klient wg własnego uznania może również zawrzeć w opinii inne istotne kwestie, które pomogą pozostałym kupującym podjąć decyzje zakupowe. Prosimy aby przesyłane opinie były napisane w sposób rzetelny i uczciwy, w miarę możliwości poprawnie językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. Klient, który zgodził się na publikację jego opinii w Sklepie wyraża jednocześnie zgodę na publikację jego imienia obok opinii.

 5. Sprzedawca nie ma obowiązku opublikować każdej otrzymanej opinii. Sprzedawca publikuje te opinie, które w jego subiektywnej ocenie w najpełniejszy i rzetelny sposób opisują Towar, jego jakość, wykonanie, funkcjonalność i inne istotne cechy, które mogłyby pomóc innym klientom podjąć właściwą decyzję zakupową.

 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta, którego opinia została opublikowania na stronie jego zgoda (6 ust. 1 lit. a RODO). Dane Klienta wraz z jego opinią będą widoczne w Sklepie przez okres prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca wcześniej usunie opinię lub Klient wycofa zgodę na publikację opinii lub jego danych osobowych.

§ 19 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, szczególnie jeśli nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest dla Konsumenta bezpłatne. Skorzystanie z tych form rozpatrywania sporów z reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 1. W przypadku Konsumentów chcących skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo – to jest niezależnie od możliwości wskazanych powyżej - możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR, ang. Online Dispute Resolution) opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

§ 20 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak:

 1. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

 2. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

 3. usprawnienie działania Sklepu Internetowego;

 4. poprawa ochrony prywatności użytkowników;

 5. zmiany w Polityce Prywatności wpływające na treść Regulaminu;

 6. zapobieganie nadużyciom oraz względy bezpieczeństwa;

 7. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

 8. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

 9. zmiany redakcyjne;

 10. zmiany danych identyfikujących Sprzedawcy.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie zostanie on opublikowany na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin”.  Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 1.01.2023 r.

 

Sklep

607 311 636

Pn - Pt 7:00 - 15:00

Architektura

669 741 236

Pn - Pt 8:00 - 16:00

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl